Общи условия

за ползване на уеб сайта www.fregata.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Фрегата Груп“ ЕООД, ЕИК 202214389 със седалище и адрес на управление: гр. София, България, Бистрица, ул. Черни Връх №3 (наричано за краткост „Фрегата“) и Посетителите на уеб-сайта https://www.fregata.bg (наричан за краткост „Сайтът“).

(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

2. ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

(1) Информация относно Фрегата:

Наименование: „Фрегата Груп“ ЕООД
ЕИК: 202214389
Седалище и адрес на управление: седалище и адрес на управление: гр. София, България, Бистрица, ул. Черни Връх №3
Данни за кореспонденция: седалище и адрес на управление: гр. София, България, Бистрица, ул. Черни Връх №3 , office@fregata.bg

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19
факс: 02/915 35 25
е-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Сайтът предоставя на посетителите информация относно услугите, дейността и цените на Фрегата, както и достъп до публикуваните новини и материали и друга информация.

3. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

(1) Изображенията в Сайта на Фрегата и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Фрегата не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица.

(2) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Фрегата и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани.

(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Фрегата, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

4. ОТГОВОРНОСТ

(1) Фрегата предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Фрегата не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Фрегата не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

5. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Фрегата по всяко време, като Фрегата публикува на Сайта изменените Общи условия.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им от Фрегата.

6. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на Фрегата при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(2)  За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(3) Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 01.12.2018 г.

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ
Viber